محصولات

کشت بافت پایه های میوه

یکی از فعالیت های ویژه مرکز تولید پایه های رویشی میوه های دانه دار و هسته دار است. پایه های رویشی که به شیوه کشت

مشاهده
fa_IRفارسی