لینک زنده همایش گل محمدی سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت۰ ۳ :۸   تا ۱۶ 

vc.areeo.ac.ir/ch/tehranj 

ورود با انتخاب گزینه مهمان

fa_IRفارسی