خدمات مشاوره و آموزش

یکی از ویژگی های خدمات بیوتکنولوژی رستگار همراهی تام و تمام با کشاورزان، باغداران، گلستان کاران و سایر تولید کنندگان می باشد. در این راستا خدمات مشاوره ای، آموزشی ارائه می گردد و  به پرسش های فنی پاسخ داده می شود.
fa_IRفارسی