بازدید کم توانان ذهنی و اوتیسم از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار. عزیزانی که با توانمندی موسیقی خود در عرصه های بین المللی شهره هستند. 

“اگر خواهی که بدانی که بندۀ کیستی، باز اندیش تا خود بیشتر اوقات در چه خرج می کنی.” – عین القضات همدانی –

fa_IRفارسی