به گزارش روابط عمومی مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار، دکتر ملبوبی معاونت فناوری پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و دکتر فرهادپور رئیس توسعه زیست فناوری به همراه سایر اعضای هیات علمی ‏روز شنبه مورخ 1401/11/8 از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار بازدید به عمل آوردند.

fa_IRفارسی