دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران ‏روز سه شنبه مورخ 1401/10/22 از مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر رستگار به معرفی تمامی بخش های مرکز پرداخت.

fa_IRفارسی