لازم به ذکر است ایکوم بزرگترین خانواده جهانی موزه شناسان و سازمانهایی است که به نحوی با تعریف موزه در ارتباط می باشند و از نقطه نظر صلاحیت علمی در این زمینه در جهان در جایگاه و مرتبه نخست  قراردارد.

fa_IRفارسی