انتقال تکنولوژی

احداث مراکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در زمینه های مختلف طراحی، ساخت، تجهیز، آموزش و فرایند بهره برداری از جمله خدمات قابل ارایه می باشد و شایان ذکر است در این خصوص تاکنون بیش از ده ها مرکز در داخل و خارج کشور تاسیس و راه اندازی گردیده است.  


احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در کشور عراق

احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در کشور عراق

احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در کشور عراق

احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در کشور عراق


احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در شهر رفسنجان


احداث مرکز کشت بافت و انتقال تکنولوژی تولید در کشور تاجیکستان

fa_IRفارسی