برای نخستین بار کودهای ویژه گل محمدی توسط مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار
کودهای ویژه گل محمدی

مخصوص دوران رویشی و گلدهی

فواید کودهای ویژه گل محمدی در دوران رویشی

افزایش سرعت رشد، سطح برگی و شاخه زایی


فواید کودهای ویژه گل محمدی در دوران گلدهی

افزایش تعداد گلبرگها و سایز غنچه، بهبود در رنگ گل و افزایش اسانس و طول دوران گلدهی