پيام هاي روزانه ي آموزشي - گل محمدي

 


پيام هاي روزانه ي آموزشي  - پرورش گل محمدي(شرايط اقليمي):   

 

 

 

1 - گلستان هاي گل محمدي در زمين هايي بنا مي شوندكه نسبت به سرما و وزش بادهاي تند شرايط بسته اي داشته و هم چنين زمين هايي با شيب ملايم كه خسارت يخ زدگي دير هنگام فصل بهار در آن ناچيز باشد.

 

2-شرايط ايده آل براي پرورش گل محمدي عبارت است از:شرايط آب و هوايي با ميانگين دماي ساليانه 12 درجه ي سانتي گراد، ميانگين بارش ساليانه 643 ميلي متر، ميانگين رطوبت ساليانه 61 درصد، ميانگين ساليانه ي  روزها ي آفتابي 122 روز و ميانگين روزانه ي آفتاب گيري 7/5 ساعت مي باشد. در فصل گلدهي ميانگين روزانه ي مدت آفتاب گيري حدود 10/5-8/5 ساعت، ميانگين دماي ماهيانه 20-15 درجه سانتي گراد، ميانگين بارش ماهيانه 45-30 ميلي متر و ميانگين رطوبت ماهيانه 60-50 درصد مي باشد.

 

3-گلستان هاي گل محمدي در زمين هايي كه داراي بافت سنگين و فاقد زه كشي مي باشند نبايد تاسيس شوند.

 

4-سرد و برفي بودن فصل زمستان تاثير مثبتي بر روي رشد و تعويق باز شدن جوانه هاي گل محمدي دارد.


5- ميانگين دماي بهينه ي شب  و روز در دوره ي گلدهي به ترتيب حدود 10-5 و 20-15 درجه مي باشد . در دماي پايين تر از 5 درجه در شب و بالاي 20 درجه در روز محتويات اسانس كاهش مي يابد.

 

6-در ابتداي ماه هاي بهار و پاييز بارش باران هاي منظم باعث جلوگيري از وارد شدن استرس كم آبي به گياه مي شود.در اين فصول ميانگين رطوبت 60 درصد هوا باعث تاثير مثبت بر روي تجمع اسانس هاي فرار گل دارد.

 

7- مناطقي كه تفاوت دماي شب و روز در آن جا كم باشد، شبنم تشكيل نشده و ميزان اسانس هاي فرار گل كاهش مي يابد.

 8-گلدهي در باغ هاي گل محمدي حدود سه تا چهار هفته طول مي كشد اما در مناطق مرتفع مدت دوره گلدهي تا دو ماه هم مشاهده شده است.
 

 9-استفاده از بعضي از روش هاي تنظيم كننده ي رشد، مي تواند دوره ي گلدهي گل محمدي را تغيير دهد به طور مثال Alar، Cycocel، Etefon ، دوره گلدهي را طولاني و Gibberellic(GA3) اين دوره را كوتاه مي كند.
 

10- به ازاي هر 100 متر ارتفاع، گلدهي دو تا سه روز با تاخير اتفاق مي افتد.


11- افزايش ارتفاع،كاهش دما،افزايش نور و كاهش طول روز باعث بزرگي گل مي شود هم چنين نسبت اسانس هاي فرار،Citronellolو Phenyl ethyl alcohol افزايش مي يابد.

12-دماي بالا و خشكسالي در ماه هاي فصل بهار شروع گلدهي را زودتر و دوره ي گلدهي را كوتاه مي كند در حالي كه هواي سرد و مرطوب شروع گلدهي را به تاخير انداخته و فصل گلدهي را طولاني مي كند.

 

13-هنگامي كه پس از چند روز هواي سرد و باراني به طور ناگهاني دماي هوا افزايش يافته و بارندگي قطع مي گردد با كاهش دوره ي فصل گلدهي، برداشت محصول نيز كاهش مي بايد.

14-در هفته هاي ابتدايي فصل گلدهي ميزان اسانس گل هاي جمع آوري شده نسبت به گل هايي كه در هفته هاي بعدي فصل گلدهي جمع آوري شدند بيش تر است.


 15-وقتي در ساعات اوليه ي روز بر روي گلبرگ هاي گل، شبنم مي نشيند از گاهش اسانس هاي فرار و از بين رفتن آن جلوگيري مي كند.

 

 

16-گل محمدي در فصل زمستان كه فصل برگريزان است در برابر سرما بسيار مقاوم است اما در دوره ي جوانه زدن كه شروع اش از اوايل اسفند تا اوايل فروردين مي باشد نسبت به دماي پايين و يخ زدگي بسيار حساس مي باشد.


17- گل هايي كه با پديده ي شبنم مواجه مي شوند وزن و ميزان اسانس بالايي دارند.

 

 

 پيام هاي روزانه ي آموزشي  - پرورش گل محمدي(آبياري بهينه): 


18-گل محمدي بدون آبياري هم رشد مي كند اما در باغ هاي آبياري شده ميزان برداشت گل بيشتر است.


19- در دوره ي گل دهي وقتي كه هوا گرم و خشك باشد آبياري باعث افزايش بازدهي و كيفيت گل مي شود.

20- آبياري، بازدهي و كيفيت گل محمدي را افزايش مي دهد.

21- بارش بيش از حد باعث سختي در جمع آوري گل و با ايجاد  ضررهاي فيزيكي بر گل ميزان اسانس گل را كاهش مي دهد.

 22-در باغ هاي گل محمدي به جاي استفاده از آبياري به روش انتشار،كه ميزان هدر دهي آب در آن بالا و راندمان پايين است بايد از روش آبياري قطره اي كه بيشترين بهره وري از آب را امكان مي سازد استفاده كرد. اگر فقط خاك ناحيه ي ريشه ي گياه آبياري شود از رشد علف هاي هرز جلوگيري مي كند.

 

23- لوله هاي سيستم آبياري قطره اي نبايد در قسمت ريشه باشد بلكه بايد در موازات رد تاج گل بر روي زمين قرار گيرد. در غير اين صورت بيماري هايي كه از خاك منشاء مي گيرند افزايش يافته و باعث آسيب گياه مي شود.

 

24- خاك ايده آل براي باغ هاي گل محمدي،خاك لوم- شني مي باشد.خاك لوم تركيب متوسطي از شن و سيلت و رس مي باشد.

 

25- گل محمدي مخصوصا در خاك هاي لوم - شني كه ساختار عميق و آبريز دارد، حاوي مواد ارگانيك كافي با PH ما بين شش تا هفت و هم چنين مقدار جزيي آهك، خيلي خوب رشد مي كند.

 

 

26- ريشه ي گل محمدي در خاك هايي كه مقدار زيادي آب در آن جمع شود و يا سطح آب هاي زير زميني در آن بالا باشد خيلي راحت دچار بيماري شده و فاسد مي شود.

 

27- در خاك هاي آهكي و قليايي براي آسان نمودن دريافت عناصر غذايي توسط ريشه ي گياهان با كمك كودهايي كه PH خاك را پايين مي آورند مانند كودهاي ارگانيك "كارا" توليدي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار است و يا پودر گوگرد و اسيد هوميك ميزان PH خاك تنظيم شده در نتيجه مواد غذايي،بهتر به خورد خاك رفته و تبديل به موادي مي گردند كه گياهان بتوانند از آن ها سود ببرند.

 

28-كمبود دو عنصر آهن و روي از نظر كيفيت و بازدهي بسيار مهم مي باشد. اين كمبود از خاك با استفاده از محلول پاشي سولفات آهن و سولفات روي از برگ و با استفاده از كود مايع رويشي برطرف مي گردد.كود مايع كه با ميكروالمنت ها غني شده است در دوره ي قبل از گلدهي با اسپري شدن بر روي برگ ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

29-كود گياهي مواد ارگانيك مورد نياز خاك را تامين كرده و هم چنين به منظور اطمينان از تامين نيتروژن(ازت) در زماني كه گياهان تازه شروع به گلدهي كرده اند با خاك تركيب مي شود.

 

30- در گلستان هاي گل محمدي از كوددهي زياد با كودهاي ازت دار و هم چنين از آبياري بيش از اندازه بايد اجتناب كرد.

 

31-كود دامي پس از پخش شدن بر روي خاك بلافاصله بايد با خاك تركيب شود.

 

32-براي تنظيم ساختار فيزيكي و بيولوژيكي خاك،در ماه هاي پاييز و بخصوص بلافاصله پس از هرس جوان سازي در بين رديف ها، استفاده از كود هاي ارگانيك مايع و جامد بسيار مفيد مي باشد.

 

33- به علت مشكلات در تامين كود دامي و هم چنين به علت گران بودن آن، مي توان در مزارع همه ي انواع اضافات ارگانيك حيواني و گياهي را كاملا خرد نمود و پس از تخمير به صورت بسيار فشرده در يك جا جمع آوري كرد، بر روي آن كاه پاشيده و با يك پوشش پلاستيكي آن را پوشاند.اين تركيب پس از مدت سه تا شش ماه تبديل به كمپوست مي گردد، سپس مي توان آن را به عنوان يك ماده ي ارگانيك با خاك تركيب كرد. اين كمپوست نيز مانند كود دامي قبل از فصل زمستان به خاك اضافه مي گردد.

 

 

34- خمير گل كه پسماند فرايند تقطير گل محمدي مي باشد يك عنصر ارگانيك بسيار كار آمد است.به طور متوسط خمير گل داراي سه و نيم درصد ازت، سه دهم درصد پتاسيم، دو دهم درصد فسفر، هم چنين شامل منزيم بوده و بيش از 80 درصد آن از مواد ارگانيك تشكيل شده است كه مي توان آن را هم خشك و آسياب نمود و يا به كمپوست تبديل كرد و به عنوان كود ارگانيك در گلستان هاي گل محمدي استفاده كرد.

 


35- آماده سازي خاك و پاك سازي علف هاي هرز بسيار مهم مي باشد.

 

36- آماده سازي خاك باعث مي شود   تا آب طبيعي باران به بيشترين مقدار در خاك محفوظ بماند، نفوذ پذيري خاك افزايش يافته، نفوذ هوا در خاك زياد شود و علف هاي هرزي كه مصرف كننده ي آب و مواد غذايي خاك هستند تحت كنترل در آيند.

 

 

37- اولين شخم خاك در گلستان هاي گل محمدي با شروع اسفند ماه به محض اينكه خاك نرم و قابل شخم زدن شد ما بين شيار ها انجام مي گيرد. براي اين كه ريشه ي گياه صدمه نبيند عمق شخم خاك نبايد بيش تر از 20 سانتي متر باشد.


38- با افزايش دماي هوا و ميزان بارندگي در ماه ها ي فصل بهار، علف هاي هرز دوباره ظاهر مي شوند. در اين شرايط قبل از گل دهي ما بين شيار ها بوسيله آلاتي مانند ديلم و يا Rotavator  دوباره شخم زده مي شود.

 

39- موثر ترین عامل در مبارزه با علف های هرز ، زمان مناسب و طرز صحیح انجام عمل شخم می باشد.

 

40- علف های هرزی که در حاشیه ی باغ ها رویش می کنند می توانند میزبان بیماری ها و آفت های طبیعی باشند . این علف ها نیز قبل از دانه دهی باید کنده شده و از بین بروند.

 

41- هنگام جمع آوري گل، به علت استفاده ي بيش از اندازه از ما بين شيار ها، خاك فشرده شده و مانع هوا رساني به ريشه ي گشاهان مي شود.

 

 42 - هر سه تا چهار سال يك بار در فصل بهار شخم هاي عميق بدون نزديك شدن به ريشه ي گل، باعث مي گردد تا خاك شل و باز شود.


43- براي مبارزه با علف هاي هرز از علف كش ها مي توان استفاده كرد. به عنوان مثال در بلغارستان علف كشي كه در باغ هاي گل محمدي براي استفاده توصيه مي شودOxadiargy1 است. اين علف كش در اوايل اسفند تا اوايل فروردين قبل از جوانه زني به ميزان 150 سي سي در هزار متر يا يك و نيم ليتر در هكتار مورد استفاده قرار مي گيرد. در ايران معمولا از علف كش گلايفوزيت يا رنداپ و 4،2D  استفاده مي شود.


44-پر كردن اطراف گلوگاه ريشه با خاشاك چوب به كاهش از دست دادن رطوبت در اين قسمت و توقف رشد علف هاي هرز كمك مي كند.

45 -پوشاندن ما بين شيار ها با پوشش پلاستيكي سياه رنگ در كنترل رشد علف هاي هرز موثر مي باشد.استفاده از اين پوشش پلاستيكي باعث ايجاد سيستم مالچ شده و بيماري ها و آفت هايي كه از خاك منشا مي گيرند را از بين مي برد.


46- مطلوب است شاخه هاي خشك و شكسته در طول سال به صورت مرتب در ماه هاي پاييز و زمستان از گلستان پاك سازي شوند.


47- كود دامي مورد استفاده براي افزايش مواد ارگانيك خاك بايد خوب سوخته شده باشد و يا به جاي آن مي توان اضافات گياهان و حيوانات را تخمير و تبديل به كمپوست كرد و به عنوان كود ارگانيك از آن ها استفاده كرد هم چنين كود هاي ارگانيك «كارا» - توليدي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار- توصيه مي شود.

 

(دانستني ها و اصول چيدن گل محمدي )


48- فصل برداشت گل محمدي از اوايل ارديبهشت تا اوايل تير مي باشد.


49- هر كارگر مي تواند در يك ساعت حدود 5 كيلوگرم گل برداشت كند.

 

50- در هنگام برداشت گل رعايت نكات زير ضروري است: تا حد امكان بايد كوشيد تا از دست كش استفاده شود، به گل ها كمتر آسيب وارد گردد. گل ها در كيسه هايي كه قبلا كود و يا مواد غذايي در آن بوده جمع آوري نگردد. در زير آفتاب به مدت طولاني نگهداري نشوند و پس از جمع آوري در ساعات اوليه ي صبح بلافاصله به مراكز خريد فرستاده شوند.

 

51- در فصل سرد و باراني ميانگين وزن 500 عدد گل حدود 1 كيلو گرم مي باشد. در فصل گرم و خشك وزن گل كاهش پيدا كرده و ميانگين وزني 650 عدد گل حدود 1 كيلوگرم است.

 

52-  گل ها حداكثر تا ساعت 10 صبح بايد چيده شوند.

 

53- جمع آوري گل هاي محمدي در زماني كه هنوز شبنم آن ها خشك نشده باعث افزايش ميزان اسانس مي گردد.

 

54- در ابتداي فصل برداشت ميزان Geraniol  و Nerol  در گل محمدي افزايش و ميزان Citronellol  كاهش مي يابد.در انتهاي فصل برداشت مقدار Citronellol  افزايش يافته و مقدار Nerol و Geraniol  كاهش مي يابد.


55- گل محمدي در كارخانه حداقل بايد ظرف 6 ساعت تقطير شود. گل هايي كه حدود 12 ساعت بعد تقطير شوند با كاهش 20 درصدي بازدهي اسانس مواجه خواهند شد.

 

56- از تقطير 25 عدد گل محمدي 1 قطره اسانس بدست مي آيد.

 

57- مقدار محصول گل در يك گلستان بستگي به عواملي هم چون ارتفاع، مسير باغ، سن ، هرس، آبياري، كود دهي، آب و هوا و وضعيت خاك دارد كه مي تواند باعث افزايش يا كاهش محصول گلستان شود.

 

58- گل محمدي در مدت زمان كوتاهي تازگي خود را از دست مي دهد. به همين دليل در روزي كه گل جمع آوري مي گردند بايد تقطير انجام شود.

 

59- تحقيقات گوياي اين است كه در شرايط نرمال اتاق (25 درجه سانتي گراد) گل هاي محمدي كه درون كيسه نگهداري مي شوند در طول چند روز اسانس هاي فرار خود را با سرعت از دست مي دهند. در اين مدت ميزان Stearopten  و Citronellol  افزايش يافته و ميزان Geraniol  و Nerol  كاهش مي يابد.

 

 

60- گل هاي محمدي كه تازه جمع آوري شده اند اگر درون كيسه و درون آب سرد قرار گيرند بدون اين كه پژمرده شوند تا 3 روز مي توانند مقاومت كنند.

 

61- گل هاي محمدي در روز نخست برداشت داري حدود 43 هزارم درصد اسانس هاي فرار هستند.

 

62- يكي از مهم ترين فاكتور هايي كه بر روي بازدهي و كيفيت گل محمدي تاثير مي گذارد هرس مي باشد.

 

63- بازدهي اقتصادي گل محمدي بين سنين چهار تا شش سالگي گل است و در حدود ده سالگي با كاهش ميزان بازدهي به مرحله ي پيري مي رسد به همين خاطر حداقل ده سال يك بار در ماه هاي فصل پاييز پس از برگريزان گياه مسني را كه بازدهي شان كم شده است هم سطح با خاك بوسيله تبر و يا اره برقي قطع كرده جوان سازي انجام مي پذيرد.

64- اگر بلافاصله پس از هرس جوان سازي ما بين شيار ها كود دامي  ريخته شود و در فصول خشك از سيستم آبياري قطره اي استفاده شود باغ ها خيلي سريع به بهره وري خواهند رسيد.

65- هرس معمولا يا بوسيله قيچي هرس يا بوسيله اره چمن زني انجام مي گيرد. براي اين كه بيماري و آفت از گياه بيمار يه گياهان سالم انقال نيابد بايستي ماشين آلات هرس به صورت مداوم استرليزه شوند و براي استرليزه كردن هم مي توان از هيپو كلريد سديم 10 درصد و يا هيدروژن پروكسيد استفاده كرد.هرسي كه زود تر از موعد مقرر انجام شود جوانه زدن را تحريك كرده و خسارت يخ زدگي را افزايش مي دهد.

66- گل هايي كه سه سال تمام دارند وقتي به صورت فراوان شروع به توليد شاخه و گل مي كنند، هرس به صورت يك روش مهم براي اين گل ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

67- هرس باعث مي شود جمع آوري گل آسان و سريع انجام پذيرد و پردازش خاك ، آبياري، كود دهي، مبارزه بر عليه علف هاي هرز و بيماري ها و آفت ها آسان تر صورت گيرد.68- در چند سال نخستين تاسيس گلستان هاي گل محمدي وقتي شاخه ها هنوز به ضخامت و بلندي مناسب نرسيده اند هرس اصلا انجام نمي شود يا به صورت جزئي انجام مي گيرد.

 

 

 

  


 

براي اطلاعات بيشتر به مجله گلخانه داران(سال اول - شماره اول )  مراجعه بفرماييد.

 

براي دريافت هر روزه ي پيام هاي آموزشي به كانال تلگرامي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار به آدرس زير مراجعه بفرماييد.

 

Telagram