سخنرانی دکتر ایرج رستگار در سمپوزیوم یک روزه تحت عنوان "ارتباط صنعت و فناوری زیستی" یکشنبه مورخ 1396/09/19
سخنرانی دکتر ایرج رستگار در سمپوزیوم یک روزه تحت عنوان "ارتباط صنعت و فناوری زیستی"  یکشنبه مورخ  1396/09/19 در محل " پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری" با موضوع:

" راهکارهای سود آور ساختن فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان"