گزارش تصويري بازديد معاون اول رياست جمهور
گزارش تصويري بازديد معاون اول رياست جمهوري جناب آقاي دكتر جهانگيري
 وزير محترم سازمان جهاد كشاورزي جناب آقاي مهندس حجتي
معاونت محترم توسعه روستايي مناطق محروم كشور جناب آقاي دكتر رضوي
استاندار محترم استان تهران جناب آقاي مهندس هاشمي
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، فرمانداران محترم  استان تهران و بيش از 50 تن از مديران ارشد كشور در تاريخ 9 فروردين ماه 1396 از مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار.