گل دهی نهال های گل محمدی مرکز در کمتر از ۱۰ ماه!

نهال هاي گل محمدي كشت بافتي توليدي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار كه در منطقه فارسان(روستاي چليچه) شهركرد در خرداد ماه 94 كاشت گرديد كه در كمتر از 10 ماه در ارديبهشت ماه 95 به گل نشسته است و گلستان كار در نزديكي مزرعه اقدام به گلاب گيري نيز نموده است.
گل هاي محمدي كشت بافتي توليدي مركز بيوتكنولوژي دكتر رستگار كاشت شده در حسينيه اعظم زنجان در كمتر از 10 ماه به گل نشسته اند.