آموزش برداشت و شرایط نگهداری پس از برداشت رز شاخه بریده
 جهت دریافت فایل لطفاً بر روی عکس کلیک کنید